Mạng xã hội, nhắn tin kết bạn đứng thứ 3 về số người sử dụng tại Nhật